پرورش تلیسه

پرورش تلیسه

یکی دیگر از خدمات مجتمع شیر و گوشت علینقیان پرورش تلیسه است.
تلیسه عبارت است از گوساله‌های ماده‌ای که در سن ۱۳ الی ۱۵ ماهگی به سن بلوغ جنسی و جفت‌گیری می‌رسند و در این سن برای اولین بار آبستن می‌شوند.

ماده‌های پای کل: به تلیسه که اولین علامت فحلی (جفت‌گیری) را از خود بروز می‌دهند و برای تلقیح مورداستفاده قرار می‌گیرند (بیش از ۱۴ ماهگی) تلیسه‌های پای کل گفته می‌شوند.

ماده‌های ۱۵-۱۴ ماهگی تا ۲۴-۲۳ ماهگی: به تلیسه‌های گفته می‌شوند که در سن ۱۴ الی ۱۵ ماهگی باردار می‌شوند و بعد از طی مدت ۹ ماه (سن ۲۳ الی ۲۴ ماهگی) زایش می‌کنند. google

فهرست
fa_IRفارسی