امکانات و تجهیزات مجتمع

آزمایشگاه

لیست کارهای انجام شده در آزمایشگاه :
  1. تست چربی و پروتئین شیر روزانه و در هر نوبت بارگیری، نمونه گیری و آزمایش میشود.
  2. ثبت و نمونه گیری از گاوهای درگیر ورم پستان همراه با دما و نوع ورم و انجام کشت نمونه جهت تعیین نوع باکتری یا ویروس ناقل و درمان صحیح دام های.
  3. نمونه گیری از خوراک و تست الک پنسیلوانیا
  4. نمونه گیری از سیلو و اندازه گیری ماده خشک سیلو
  5. سانتریفیو‍ژ کردن نمونه خون های اخذ شده جهت جداسازی سرم خون برای ارسال به آزمایشگاه دام .
  6. نمونه گیری از تمامی دام های شیری در روز خشک شدن جهت بررسی و نشانه دار کردن دام های مبتلا به یون
فهرست
fa_IRفارسی