افزایش ۷۶ درصد گوشت گاو/برنج ۲۰ درصد گران شد+ جدول

متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره پرواری زنده و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده، نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴۴.٢ و ٧۶.٢ درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  گزارش متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی مربوط به پاییز ١٣٩٧، از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر این اساس؛ در پاییز سال ١٣٩٧، در بخش غلات، متوسط قیمت ذرت دانه ای ١٢٧٣٧ ریال و برنج ١٢٠۶٠٧ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ٩۶ به ترتیب ٢٠.٣ و ١٩.٨ درصد افزایش داشته است.

در بخش حبوبات، متوسط قیمت لوبیا قرمز ۶٩۶٨۵ و لوبیا چیتی ٩٠۴٧٨ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٣٣.۵ و ١۴.۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

در بخش محصولات جالیزی، متوسط قیمت هندوانه ١٠۴۶٨، خربزه ١٢٠۵٠ و خیار ١٩٢۴۴ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل به ترتیب ٩١.۴، ١٩۶.٢ و ۵٢.٩ درصد افزایش داشته است.

در بخش سبزیجات، متوسط قیمت سیب زمینی ١٣٣٩۴ و پیاز ١٠۴٧٧ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ١١٧.۵ و ٢۴.٣ درصد افزایش داشته ­است. به علاوه، متوسط قیمت گوجه فرنگی ١٩٢٩٨ و بادمجان ٢٣٢٩٣ ریال بوده که به ترتیب ٢٨٨.٩ و ٢٢۶.۴ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت یونجه ١٣١٨۴ و ذرت علوفه ای ٢۴٢٢ ریال بوده که نسبت به پاییز ٩۶ به ترتیب ۴٨,٨ و ٣٣.٢ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت انار ٢٨٩٠٨ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ۴۵.٨ درصد افزایش نشان می دهد.

در بخش میوه‌های دانه ‌دار، متوسط قیمت سیب درختی ٣١٣٩٣ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣٧.٩ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت انگور ٢٨۶٩٣ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ١٠٧.٨ درصد افزایش داشته است.

در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره پرواری زنده ٢٣٠٨۵٨ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ٢۴١۵٩۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴۴.٢ و ٧۶.٢ درصد افزایش نشان می دهد.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ٣٠٠٧٠ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ١٧٨۵٧ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ٩۶ به ترتیب ٧.٣ و ۵٠.٣ درصد افزایش نشان می دهد.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، هزینه شخم زمین زراعی آبی ١٧٧٢١٢۵ ریال و هزینه شخم زمین زراعی دیم ١٣۴۶۶٧۴ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٢٠.٩ و ٢٢.۶ درصد افزایش داشته است.

در بخش دستمزد نیروی کار، دستمزد کارگر میوه چین مرد ۵٩۶١۶٩ ریال و دستمزد میوه چین زن ۴٧۶١٧١ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال ٩۶ به ترتیب ١۵.٠ و ١١.٠ درصد افزایش داشته است، و نیز دستمزد کارگر تنک کار مرد ۵۶٩۶١٢ ریال و دستمزد  تنک کار زن ٣٨٩۴۶٠ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل به ترتیب ٢٠.۵ و ١٢.۶ درصد افزایش داشته است.

برای دریافت اطلاعات به اینجا مراجعه کنید.

لینک به منبع

, , , ,
نوشتهٔ پیشین
فروش اینترنتی گوشت قرمز متوقف شد/عدم تامین گوشت از سوی دولت
نوشتهٔ بعدی
۱۱۰۰ رأس دام زنده وارد کشور شد

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست
en_USEnglish